Privacyverklaring

Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal  (hierna ‘DOC’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 juni 2018

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals geboortedatum en nationaliteit;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u zich bij ons aanmeldt als stagiair, vrijwilliger of bestuurder;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
 1. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, als u onze website bezoekt, bij ons aanmeldt, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

 1. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening

Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de plaatsing of het afstand doen van huisdieren.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels

Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketing- en business development doeleinden

Om een klantenbestand te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie(nieuwsbrieven), publicaties of uitnodigingen.

Gebruik en verbetering van onze website

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, kunnen wij het surfgedrag analyseren van de bezoekers op onze website.

Voortgangsgesprekken

Wij vinden het belangrijk om te weten wat uw ervaringen zijn zowel met onze bemiddeling als bij de plaatsing van huisdieren. Het verslag van deze gesprekken kan door ons worden opgeslagen.

Aanmeldingen

Om uw aanmelding als stagiair, vrijwilliger of bestuurder te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het aanmeldingsformulier en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de procedure.

 1. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van de bemiddelingsactiviteiten
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.
 1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

. Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

 

 1. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Tevens zullen wij:

 • Onze computer(s) en telefoon(s) beveiligen met wachtwoord of vingerafdruk herkenning
 • Geheimhouding van inlognamen en wachtwoorden
 • Opslaan van papieren persoonsgegevens in afgesloten ruimten
 • Back-up in bekende clouddiensten of back-up dragers in afgesloten ruimten
 • Alle groepsmail naar leden de e-mail adressen van de leden in de BCC

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@docoldenzaal.nl

 1. Welke rechten heeft u?

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

 1. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@docoldenzaal.nl

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

 

Oldenzaal 18 juni 2018

Het bestuur van het Dierenopvangcentrum Oldenzaal