Plaatsingsvoorwaarden asieldieren

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

 1. De bruikleengever zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
 2. Bruiklener zal het dier houden en goed verzorgen conform de (opvoed)adviezen van bruikleengever en de wettelijke vereisten die voor de betreffende diersoort gelden. Bruiklener zal zich in ieder geval onthouden van gedragingen die strafbaar zijn gesteld als dierenmishandeling en/of dierverwaarlozing Het is bruiklener niet toegestaan het dier te verkopen, weg te geven, of ermee te fokken. Indien bruiklener aantoonbaar op grove wijze tekort schiet in zijn/haar hiervoor genoemde verplichtingen, dan kan dit voor de bruikleengever een grond zijn de ontbinding van de bruikleenovereenkomst te vorderen.
 3. Indien het dier een hond of een kat is, zal bruikleengever de geregistreerde identificatiechip van het betreffende dier laten overzetten op naam en adres van bruiklener, bruiklener draagt hiervan de eventuele kosten. Bruiklener is zelf verantwoordelijk voor het laten aanpassen van de geregistreerde gegevens, in geval van verhuizing, telefoonwijziging of overlijden van het dier. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van bruiklener.
 4. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan de bruikleengever redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom. Bruiklener is verplicht onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan bruikleengever te kennen te geven. De bruikleengever is niet verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van een, om medische indicatie of gedrags indicatie en daaruit voortvloeiende, euthanasie. Bruikleengever behoort hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.
 5. De bruikleengever is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.
 6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bruikleengever zijn eventuele kosten welke bruiklener door toedoen van de in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, voor rekening van de bruiklener, behoudens het in artikel 7 van deze voorwaarden gestelde.
 7. Dieren die binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een onbekend lichamelijk gebrek vertonen, kunnen door bruiklener, na voorafgaande toestemming van de bruikleengever, eenmalig kosteloos ter behandeling aangeboden worden aan een tussen bruiklener en bruikleengever overeengekomen dierenarts. Bruikleengever is gerechtigd terzake informatie bij de dierenarts in te winnen en aan de hand daarvan te beslissen of er een vervolgbehandeling zal worden vergoed.
 8. De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 9. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 10. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 11. Ondergetekende heeft hokkaart (uitsluitend bij plaatsing hond) kunnen lezen en aanvaardt het dier zoals is beschreven.

Ondergetekende zal het DOC niet aansprakelijk stellen voor zaken die op de hokkaart staan en dus bekend zijn.   

                                                                                       

Bij de bemiddeling van de  honden en katten via Stichting Second Chance Foundation Nederland gelden de adoptievoorwaarden zoals vermeld op de website www.animalinneed.com.